REINVEST MENT RISK/ RỦI RO TÁI ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA

Sự không chắc chắn về tái suất cơ hội đầu tư có thể phổ biến ở thời điểm tương lại. Trong việc cho vay, đó là rủi ro mà một ngân hàng không thể tái đầu tư các tài sản sinh lợi theo lãi suất thị trưởng hiện tại. Một tài sản có tài cao hơn lãi suất thị trường không thể dễ dàng được tái đầu tư theo lãi suất tương tự khi hạn. hay khi người vay hoán trả sớm các khoản vay khi lãi suất giảm., những người vay có xu hướng hoàn trả sớm các khoản vay hay tái nợ( vay lại ) với lãi suất thấp hơn.