RISK-FREE INTEREST RATE / LỢI SUẤT PHI RỦI RO

ĐỊNH NGHĨA

Lợi suất phi rủi ro là lãi suất được giả định sẽ thu về được khi đầu tư vào một tài sản tài chính không có rủi ro vỡ nợ. Trên thực tế sẽ không có tài sản nào không có rủi ro vỡ nợ, khái niệm này chỉ là giả định. Người ta thường sử dụng trái phiếu kho bạc (thường là 10 năm) thay cho tài sản này và sử dụng lãi suất của trái phiếu đó làm lợi suất phi rủi ro. Lý do cơ bản cho việc dùng loại trái phiếu này là vì Nhà nước ít khi bị vỡ nợ.

Tất nhiên, một tài sản tài chính dù không có rủi ro vỡ nợ vẫn có thể phải đối mặt với nhiều loại rủi ro khác như rủi ro thị trường (rủi ro thay đổi lãi suất chung toàn thị trường), rủi ro thanh khoản (rủi ro không bán được tài sản nhanh với chi phí thấp),…

Viết một bình luận