RISK MEASURES / THƯỚC ĐO RỦI RO

ĐỊNH NGHĨA

Thước đo rủi ro là các thước đo thống kế dựa trên số liệu trong quá khứ để dự đoán cho rủi ro và biến động của các khoản đầu tư 
Có 5 thước đo rủi ro cơ bản:

Alpha: Đo lường rủi ro trong tương quan với thị trường hoặc là với chỉ số danh mục chuẩn.

Beta: Đo lường độ biến động hoặc là rủi ro hệ thống của một chứng khoán hoặc một danh mục đầu tư so với thị trường hoặc chỉ số danh mục chuẩn.

R- bình phương: Đo lường phần trăm dao động của đầu tư có nguyên nhân từ sự dao động của của chỉ số danh mục chuẩn.

Độ lệch chuẩn: Đo lường mức tỷ suất sinh lợi của một khoản đầu tư bị lệch ra khỏi tỷ suất sinh lợi trung bình (còn gọi là tỷ suất sinh lợi kỳ vọng)( phân phối xác suất).

Tỷ số Sharpe: Là một chỉ dẫn cho biết tỷ suất sinh lợi của một khoản đầu tư từ quyết định đầu tư thông minh, nó cũng có thể xem là kết quả của mức rủi ro tăng thêm.

Mỗi thước đo rủi ro đều có cách thức tính toán và xác định riêng trong việc đo lường rủi ro. Khi so sánh hai hay nhiểu các khoản đầu tư tiềm năng, một nhà đầu tư nên luôn luôn so sánh với cùng thước đo rủi ro) cho mỗi khoản đầu tư tiềm năng để có được một tỷ suất sinh lợi tương ứng. Sự so sánh như vậy sẽ chính xác hơn. Theo nguyên tắc đánh đổi giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi thì với cùng một mức rủi ro, nhà đầu tư sẽ chọn khoản đầu tư có tỷ suất sinh lợi cao hơn và ngược lại, với cùng mức tỷ suất sinh lợi thì nhà đầu tư sẽ chọn khoản đầu tư có rủi ro thấp hơn.

Viết một bình luận