RISKY FINANCIAL ASSET / TÀI SẢN TÀI CHÍNH RỦI RO

ĐỊNH NGHĨA

Tài sản tài chính rủi ro là loại tài sản có chứa sự bất trắc trong tương lai về nguồn lợi tức có thể được sinh ra từ tài sản: Cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu “rác”, chứng chỉ quỹ đầu tư,…