UNEMPLOYMENT / THẤT NGHIỆP

ĐỊNH NGHĨA

Là những người lao động không có việc làm, bao gồm cả những người đang trong giai đoạn tìm việc làm mới hoặc những người không thể tìm được việc làm với đồng lương thực tế hiện hành.

Viết một bình luận