VALUE DATE / NGÀY CÓ GIÁ TRỊ

ĐỊNH NGHĨA

1. Ngày mà một khách hàng có thể sử dụng tiền đã ký gởi trong một tài khoản.
2. Ngày theo lịch mà việc chuyển tiền thông qua chuyển tiền vô tuyến liên bang, trung tâm thanh toán bù trừ tự động, hoặc mạng lưới thanh toán điện tử, có thể được sử dụng như nguồn quỹ từ ngân hàng nhận hoặc khách hàng của nó. Chuyển tiền vô tuyến Fed có hiệu lực ngay lập tức, và nguồn quỹ cùng ngày như được chuyển bởi ngân hàng gởi. Những giao dịch của Trung tâm thanh toán bù trừ tự động thường có vào ngày tiếp theo. Những ngày này có thể là cùng ngày, ngày tiếp theo, hoặc một ngày cụ thể nào đó trong tương lai.
3. Xem NET SETTLEMENT.

Viết một bình luận