WARRANTS / CHỨNG KHẾ

ĐỊNH NGHĨA

Từ này có nghĩa khác nhau khi sử dụng cho chứng khoán và hàng hóa. Ðối với hàng hóa thì đây là biên nhận ám chỉ quyền sở hữu đối với một lô hàng cụ thể nào đó. Ðối với chứng khoán thì đây là một công cụ phái sinh có ngày hết hạn và giá thực hiện cùng với một số điều kiện khác. Chứng khế thường được phát hành gắn liền với một loại chứng khoán khác. Nó cho phép người sở hữu được quyền mua cổ phiếu thường hoặc chuyển đổi chứng khoán thành cổ phiếu thường theo một giá định trước trong một thời hạn nhất định. Giá ước định trên chứng khế và thời hạn của nó thường cao hơn thị giá cổ phiếu tại thời điểm phát hành chứng khế và thời hạn của nó thường dài hơn thời hạn của quyền mua rất nhiều.

Các chứng khế thường được phát hành kèm với trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi. Đây là điều kiện hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và nó có thể làm giảm chi phí phát hành sẽ trở thành hàng hóa, vận động độc lập với chứng khoán gốc và chịu tác động của quy luật cung-cầu trên thị trường.

Viết một bình luận