AUDIT RISK / RỦI RO KIỂM TOÁN

ĐỊNH NGHĨA

Đây là rủi ro mà kiểm toán viên sẽ không phát hiện ra lỗi hoặc sai phạm có chủ đích (nghĩa là gian lận) trong khi xem xét báo cáo tài chính của một công ty hay cá nhân. Có hai loại rủi ro kiểm toán chung: rủi ro liên quan đến việc đánh giá các tài liệu tài chính và rủi ro liên quan đến các nhận định được tạo ra bằng cách đánh giá các tài liệu tài chính.

Các công ty yêu cầu kiểm toán để cung cấp niềm tin cho các nhà đầu tư rằng các báo cáo tài chính và hồ sơ của họ là chính xác. Để đảm bảo chống lại các vụ kiện tụng tiềm ẩn phát sinh từ các sai sót tài chính bị bỏ lỡ, chẳng hạn như sai sót trọng yếu, kiểm toán viên thường sẽ đều mua bảo hiểm sơ suất nghề nghiệp.