BASIS RISK / RỦI RO CƠ SỞ

ĐỊNH NGHĨA

Là rủi ro mà các khoản đầu tư đang được bù trừ khi thực hiện chiến lược phòng hộ sẽ không trải qua sự biến động giá theo các hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Mối tương quan không hoàn hảo này giữa hai khoản đầu tư dẫn đến tiềm năng tạo ra thêm các khoản lãi hoặc lỗ trong chiến lược phòng hộ rủi ro, do đó tăng thêm rủi ro cho vị thế này.