POLITICAL RISK / RỦI RO CHÍNH TRỊ VÀ RỦI RO THUA LỖ

ĐỊNH NGHĨA

Rủi ro khi đầu tư vào một nước do những thay đổi về cơ cấu chính trị hay chính sách, như luật thuế, thuế quan, trưng thu tài sản, hay hạn chế việc chuyển lợi nhuận về nước. Ví dụ một công ty có thể chịu tổn thất như vậy trong trường hợp có những quy định tịch thu hay thắt chặt ngoại hối chuyển về nước, hoặc tư rủi ro tín dụng tia tăng nếu chỉnh phủ thay đổi chính sách khiến cho công ty nay khó có thể trả nợ cho chủ nợ.