RISK AVERSE (MICRO ECON) / NÉ TRÁNH RỦI RO (KINH TẾ VI MÔ)

ĐỊNH NGHĨA

Khi đứng trước hai lựa chọn đầu tư với cùng suất sinh lời kỳ vọng nhưng có rủi ro khác nhau, thì nhà đầu tư sẽ chọn hoạt động đầu tư có rủi ro thấp hơn. Với cùng giá trị kỳ vọng (expected value) sẽ mong muốn một giá trị rủi ro. Một đặc tính của người sẽ trả tiền thêm để bảo đảm kết quả kỳ vọng