AUDIT RISK / RỦI RO KIỂM TOÁN

ĐỊNH NGHĨA Đây là rủi ro mà kiểm toán viên sẽ không phát hiện ra lỗi hoặc sai phạm có chủ đích (nghĩa là gian lận) trong khi xem xét báo cáo tài chính của một công ty hay cá nhân. Có hai loại rủi ro kiểm toán chung: rủi ro liên quan đến việc … Đọc tiếp

ANGEL INVESTOR / NHÀ ĐẦU TƯ “THIÊN THẦN”

ĐỊNH NGHĨA Đây là thuật ngữ dùng để chỉ những cá nhân giàu có, có khả năng cấp vốn cho một doanh nghiệp  thành lập, và thông thường để đổi lại, họ sẽ có quyền sở hữu một  phần công ty. Các nhà đầu tư này thường tiến hành đầu tư bằng chính tiền của … Đọc tiếp

AUTHORIZED INVESTMENT / ĐẦU TƯ ĐƯỢC CẤP PHÉP

ĐỊNH NGHĨA Đầu tư được cấp phép được quy định bởi luật tiểu bang hoặc bởi các công cụ ủy thác, thiết kế nhằm giới hạn các loại cũng như giá trị khoản đầu tư được cấp phép trong một ủy thác. Trong nhiều trường hợp, danh sách đầu tư được cấp phép ngăn ngừa … Đọc tiếp

ASSUMED INTEREST RATE – AIR / LÃI SUẤT GIẢ ĐỊNH – AIR

ĐỊNH NGHĨA Đây là mức lãi suất hoặc tỷ lệ tăng trưởng được công ty bảo hiểm lựa chọn. Lãi suất giả định được xác lập phục vụ cho việc xác định giá trị của hợp đồng niên kim, đồng thời xác định khoản thu nhập định kỳ phải trả cho người hưởng niên kim. … Đọc tiếp

ATTORNEY IN FACT / NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

ĐỊNH NGHĨA Là người được ủy quyền thực hiện các giao dịch liên quan đến kinh doanh thay mặt cho người khác ( người ủy quyền) .Trên thực tế, để trở thành người được ủy quyền của một người nào đó, thì người đó được người ủy quyền ký giấy ủy quyền. Giấy tờ này … Đọc tiếp

AUCTION / ĐẤU GIÁ

ĐỊNH NGHĨA Một hệ thống mà khách hàng tiềm năng đưa ra giá đặt cạnh tranh về tài sản và dịch vụ. Tài sản hoặc dịch vụ đó sẽ được bán cho bên đưa ra giá đặt cao nhất. Trong hầu hết các trường hợp, người bán sẽ phải trả một khoản lệ phí niêm … Đọc tiếp

AT PAR / NGANG GIÁ

ĐỊNH NGHĨA At Par là một thuật ngữ nói về loại trái phiếu, cố phiếu ưu đãi và các nghĩa vụ nợ khác đang được giao dịch theo mệnh giá của nó. Thuật ngữ “ngang giá” được sử dụng phổ biến nhất đối với các loại trái phiếu. Một trái phiếu khi giao dịch ngang … Đọc tiếp