BASIS RISK / RỦI RO CƠ SỞ

ĐỊNH NGHĨA Là rủi ro mà các khoản đầu tư đang được bù trừ khi thực hiện chiến lược phòng hộ sẽ không trải qua sự biến động giá theo các hướng hoàn toàn trái ngược nhau. Mối tương quan không hoàn hảo này giữa hai khoản đầu tư dẫn đến tiềm năng tạo ra … Đọc tiếp

BANK INVESTMENT CONTRACT / HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ NGÂN HÀNG

ĐỊNH NGHĨA 1. Chứng khoán với lãi suất được đảm bảo bởi một ngân hàng. Nó cung cấp một lợi suất đầu tư nhất định cho một danh mục đầu tư trong một giai đoạn nhất định. 2. Hợp đồng được soạn bởi một ngân hàng đến một nhà đầu tư tổ chức, thường là một kế hoạch chia lợi nhuận … Đọc tiếp

BANK INVESTMENT CONTRACT / HỢP ĐỒNG ĐẦU TƯ NGÂN HÀNG

ĐỊNH NGHĨA 1. Chứng khoán với lãi suất được đảm bảo bởi một ngân hàng. Nó cung cấp một lợi suất đầu tư nhất định cho một danh mục đầu tư trong một giai đoạn nhất định. 2. Hợp đồng được soạn bởi một ngân hàng đến một nhà đầu tư tổ chức, thường là một kế hoạch chia lợi nhuận … Đọc tiếp

BEHAVIORAL ECONOMICS / KINH TẾ HỌC HÀNH VI

ĐỊNH NGHĨA Trong phân tích kinh tế thì Kinh tế học hành vi là một nhánh riêng của nó, được áp dụng trong các nghiên cứu đối với các nhân tố thuộc con người và xã hội, kinh nghiệm và cảm xúc nhằm mục đích hiểu rõ hơn các quyết định cũng như hành vi của người tiêu dùng, … Đọc tiếp

BEHAVIORAL FINANCE / TÀI CHÍNH HÀNH VI

ĐỊNH NGHĨA Đây là một lĩnh vực tài chính đưa ra các lý thuyết đựa trên các phân tích tâm lý để giải thích những diễn biến bất thường trên thị trường chứng khoán. Tài chính hành vi thường dựa trên giả định rằng cấu trúc thông tin và đặc tính của những người tham gia vào thị … Đọc tiếp

BID / ĐẤU THẦU

ĐỊNH NGHĨA Đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của mình. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của người mua là có được hàng hóa và dịch vụ … Đọc tiếp

BID BOND / CAM KẾT CỦA BÊN ĐẤU THẦU

ĐỊNH NGHĨA Thuật ngữ này dùng để chỉ cam kết thực hiện của bên đấu thầu về một hợp đồng dự án quốc tế. Sự cam kết được coi như là bằng chứng về khả năng của người đấu thầu có thể thực hiện các điều khoản trong hợp đồng.  Tín dụng thư hỗ trợ là một phương pháp … Đọc tiếp

BOND / TRÁI PHIẾU

ĐỊNH NGHĨA Trái phiếu là chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành trái phiếu. Trái phiếu bao gồm trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ. Trái phiếu có thể có bảo đảm hoặc không có bảo đảm.Trái phiếu có bảo đảm có thể được bảo đảm bằng … Đọc tiếp