CAPITAL INVESTMENT / VỐN ĐẦU TƯ

ĐỊNH NGHĨA Vốn đầu vào một công ty, doanh nghiệp nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa các mục tiêu kinh doanh của mình. Vốn đầu tư cũng có thể đề cập tới việc mua lại tài sản vốn hay tài sản cố định như nhà máy sản xuất, máy móc vẫn có thể hoạt … Đọc tiếp

CAPITAL RISK / RỦI RO VỐN

ĐỊNH NGHĨA 1. Rủi ro mất toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư ban đầu mà nhà đầu tư phải đối mặt.2. Rủi ro mất giá trị vốn của một công ty. Vốn của công ty có thể bao gồm thiết bị, nhà máy và chứng khoán có thanh khoản cao.

CAPITAL RISK / RỦI RO VỐN

ĐỊNH NGHĨA 1. Rủi ro mất toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư ban đầu mà nhà đầu tư phải đối mặt.2. Rủi ro mất giá trị vốn của một công ty. Vốn của công ty có thể bao gồm thiết bị, nhà máy và chứng khoán có thanh khoản cao.