FINANCE LEASE / CHO THUÊ TÀI CHÍNH

ĐỊNH NGHĨA Thuê với kì hạn cố định thường không thể hủy, thường được các doanh nghiệp sử dụng trong tài trợ thiết bị đầu tư. Dịch vụ của bên cho thuê được giới hạn trong việc tài trợ vốn cho tài sản, trong khi đó người thuê trả tất cả các chi phí khác, … Đọc tiếp

FINANCIAL ASSET / TÀI SẢN TÀI CHÍNH

ĐỊNH NGHĨA Tài sản tài chính là khái niệm nhằm chỉ các chứng thực quyền lợi của người nắm giữ được sở hữu các nguồn thu nhập trong tương lai nào đó. Tài sản tài chính được xem như một trong hai lớp tài sản quan trọng nhất cấu thành nên khái niệm tài sản … Đọc tiếp

FINANCIAL CHARGES / CHI PHÍ TÀI CHÍNH

ĐỊNH NGHĨA Là những khoản phí mà người đi vay phải trả khi họ vay tiền từ ngân hàng hay một tổ chức tín dụng. Chi phí tài chính không chỉ bao gồm lãi suất khoản vay, mà còn bao gồm các khoản phí khác như phí giao dịch, phí hoa hồng, phí thanh toán … Đọc tiếp

FINANCIAL INTERMEDIARY / TRUNG GIAN TÀI CHÍNH

ĐỊNH NGHĨA Định chế tài chính như ngân hàng thương mại và hiệp hội cho vay và tiết kiệm, nhận tiền gửi từ công chúng và thực hiện cho vay đối với những người đang cần tín dụng. Với hoạt động như một trung gian  giữa những đơn vị thặng dư tiền mặt trong nền … Đọc tiếp

FINANCIAL LEVERAGE / ĐÒN BẨY KINH DOANH

ĐỊNH NGHĨA 1.Chi phí cố định trong sản xuất là gì ? Chi phí cố định là những chi phí không thay đổi hoặc thay đổi rất ít so với sự thay đổi của qui mô sản lượng. 2.Những loại chi phí cố định thường gặp : – Chi phí thuê nhà xuởng . – … Đọc tiếp

FINANCIAL STATEMENT / BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐỊNH NGHĨA Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính của một cá nhân, công ty hoặc tổ chức kinh doanh. Những báo cáo mà bên cho vay là ngân hàng sử dụng thường xuyên khi cấp khoản vay là bảng cân đối kế toán (tài sản, nợ phải trả và giá trị ròng tại … Đọc tiếp

FINANCIAL STATEMENTS AUDIT / KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

ĐỊNH NGHĨA Kiểm toán tài chính là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về các Bảng khai tài chính của các đơn vị do các kiểm toán viên chuyên nghiệp tiến hành theo hệ thống pháp lý hiện hành.  Cách thức tiến hành kiểm toán: – Kiểm toán theo khoản mục – Kiểm toán theo chu trình  … Đọc tiếp