HARD STOP / MỐC GIÁ BÁN

ĐỊNH NGHĨA Mức giá đạt được mà tại đó một lệnh bán chứng khoán cơ sở sẽ được thực hiện. Mức giá này là không đổi và có hiệu lực cho đến khi kết thúc. Cách đặt lệnh này được dùng để bảo vệ các khoản đầu tư chứng khoán bằng cách luôn giữ thế chủ động, và chỉ bán … Đọc tiếp

HEDGE / BẢO ĐẢM

ĐỊNH NGHĨA Trong tài chính, Hedge (bảo đảm) là một loại đầu tư được thực hiện để làm giảm hoặc loại trừ rủi ro xảy đến với một loại đầu tư khác. Nghiệp vụ bảo đảm (Hedging) là một chiến lược tài chính được tạo ra để làm giảm thiểu tới mức thấp nhất rủi … Đọc tiếp

HOURS CLAUSE

ĐỊNH NGHĨA Hours clause là một điều khoản trong hợp đồng tái bảo hiểm vượt mức bồi thường thảm họa lớn cho tài sản trong đó quy định tổn thất xảy ra trong một thời gian nhất định sau một tai nạn hay thảm họa lớn thì mới được tính gộp vào trong khiếu nại … Đọc tiếp