LONG-TERM INVESTMENTS / CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

ĐỊNH NGHĨA Các khoản đầu tư dài hạn là một tài khoản nằm bên phần tài sản trên bảng cân đối kế toáncủa một công ty, nó thể các khoản đầu tư mà một công ty có ý định thực hiện trong khoảng thời gian từ hơn 1 năm trở lên. Chúng có thể bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, bất … Đọc tiếp

LEDGER / SỔ CÁI KẾ TOÁN

ĐỊNH NGHĨA Quyển sổ lưu giữ tất cả các hoạt động trong kinh doanh liên quan tới từng tài khoản kế toán nhất định. Trên thực tế, sổ cái là bản phân loại và tóm tắt các nghiệp vụ tài chính hàng ngày cho từng tài khoản kế toán và là cơ sở chuẩn bị để lên bảng … Đọc tiếp

LEVERAGE / ĐẦU CƠ VAY NỢ

ĐỊNH NGHĨA Đầu cơ vay nợ là việc một công ty sử dụng tài sản đi vay để tăng lợi suất trên vốn cổ phần của các cổ đông, với hy vọng lãi suất phải chịu sẽ thấp hơn lợi nhuận trên số tiền đi vay. Từ Leverage có nghĩa gốc là “đòn bẩy”, trong tài chính nó có nghĩa là … Đọc tiếp

LEVERAGE, GEARING / LỢI DỤNG VỐN, ĐÒN BẨY VỐN

ĐỊNH NGHĨA Lợi dụng vốn (đòn bẩy vốn) là việc sử dụng những nguồn lực sẵn có theo cách mà nó làm cho kết quả kinh doanh (lãi, lỗ) được nhân lên nhiều lần, hay nói cách khác, lợi dụng vốnchính là kĩ thuật nhân vốn trong kinh doanh. Khi nói đến lợi dụng vốn người ta … Đọc tiếp

LIABILITY / NGHĨA VỤ NỢ

ĐỊNH NGHĨA Các khoản nợ hay các nghĩa vụ theo pháp luật của một công ty nảy sinh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Theo thời gian, chúng sẽ được thanh toán thông qua việc chuyển giao các lợi ích kinh tế bao gồm tiền, hàng hóa vàdịch vụ. Được ghi trong bảng cân … Đọc tiếp